กรอกประวัติ

แบบฟอร์มบริษัทฯ

July 27, 2021

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์:

สถานะทางทหาร

ท่านสะดวกที่จะปฏิบัติงานที่จังหวัดใดบ้าง โปรดระบุชื่อจังหวัด 5 จังหวัด

         

ท่านมีที่พักอยู่ในกรุงเทพหรือไม่

รายละเอียดทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ/ตำแหน่ง ที่อยู่ที่ทำงาน โทรศัพท์
บิดา
มารดา
สามี/ภรรยา
พี่น้อง1
พี่น้อง2
พี่น้อง3

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ ปีที่จบ วิชาเอก/คณะ เกรดเฉลี่ย สถาบันการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา 1
อาชีวศึกษา 2
มหาวิทยาลัย 1
มหาวิทยาลัย 2
อื่นๆ

ประวัติการทำงาน (ลำดับความสำคัญ นับจากปัจจุบัน ย้อนไปสู่อดีต)

เริ่มต้น สิ้นสุด ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ความรับผิดชอบ สาเหตุที่ออก

งานชั่วคราว (ลำดับความสำคัญ นับจากปัจจุบัน ย้อนไปสู่อดีต)

เริ่มต้น สิ้นสุด ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ความรับผิดชอบ สาเหตุที่ออก

การฝึกงาน (ลำดับความสำคัญ นับจากปัจจุบัน ย้อนไปสู่อดีต)

เริ่มต้น สิ้นสุด ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ความรับผิดชอบ สาเหตุที่ออก

การฝึกอบรม/สัมมนา เพิ่ม

ระยะเวลา หลักสูตร สถาบันฝึกอบรม

ความสามารถพิเศษและความชำนาญภาษา

ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ภาษาอังกฤษ
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ดี
ปานกลาง
พอใช้

ท่านเคยมีโรคประจำตัวหรือไม่ *

งานอดิเรก, กีฬาและกิจกรรมที่สนใจ

สมาชิกของสมาคมหรือองค์กรอาชีพ

ชื่อญาติ / เพื่อน

เขียนชื่อญาติ / เพื่อน ที่ทำงานในบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งท่านรู้จักดี

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ความสัมพันธ์
ท่านยินดีที่จะทำงานล่วงเวลาตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนเป็นความจริง ถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการหากภายหลังจากบริษัท ฯ จ้างเข้าทำงาน และปรากฎว่าข้อความในใบสมัคร เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริงบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารแนบ (เอกสารฉบับจริงอื่นๆนอกจากรูปถ่ายสามารถยื่นได้ในวันสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องแนบเอกสารผ่านระบบ)


เลือกไฟล์...

เลือกไฟล์...

เลือกไฟล์...

เลือกไฟล์...

เลือกไฟล์...

เลือกไฟล์...

เลือกไฟล์...

- รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล: jpg, jpeg ,gif, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf

- ขนาดไฟล์ไม่เกิน: 2 MB.

- เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ สามารถเลือกใส่ได้หลายไฟล์