ช่างเทคนิค คลังก๊าซเขาบ่อยา

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังก๊าซเขาบ่อยา
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ศรีราชา, อำเภอ/เขต: ศรีราชา, จังหวัด: ชลบุรี
คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 21-30ปี
- เกรดเฉลี่ย 2.50 วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
- สาขาช่างกล , ช่างไฟฟ้า , ช่างอุตสาหกรรม
- ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์
รายได้: 14,000 - 15,000 บาท
ลักษณะงาน: งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตามแผนการซ่อมบำรุงของคลัง
บันทึกประวัติซ่อมบำรุงไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ ทุกเดือน
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและค่าทันตกรรม
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือ ประสบภัย เนื่องจาก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter