Secretary

สถานที่ปฏิบัติงาน: EncoA
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ หญิง
อายุ 24 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา บริหาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เกรด 2.80 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน พูดจาฉะฉาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ความสามารถอื่นๆ
Computer Microsoft office ภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์: 1-2 ปี
รายได้: 15,000 บาท 15000.- + ประสบการณ์
ลักษณะงาน: 1. งานเลขานุการ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
- บริหารจัดการเวลาและประสานงานนัดหมายต่างๆ
- ดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก
- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร
- จัดทำรายงานการใช้นำมันรายเดือน
2. งานประสานงาน และจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประสานงานเรื่อง ห้องประชุม ที่จอดรถ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- พิสูจน์อักษร และจัดรูปแบบของเอกสารการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม ร่างหนังสือเชิญประชุม
- เบิกค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการการตรวจสอบ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter