Project Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ปตท. อาคาร1 ชั้น6
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
2.ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา ,ไฟฟ้า ,เครื่องกล ,อุตสาหการ เกรด 2.50 ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ 1-3 ปี
4.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word/excel/power point และSAP
5.ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
ประสบการณ์: 1 - 3 ปี
รายได้: 20,000 - 32,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 5000 บาท / ค่าวิชาชีพ 5000 บาท
ลักษณะงาน: 1.สำรวจพื้นที่งานและตรวจสอบระบบโครงสร้าง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เป็นต้น
2.จัดทำแบบนำเสนอ 3 มิติ (3D Visualize Presentation)
3.จัดทำและตรวจสอบรายการวัสดุ(BOQ) ,ราคากลางค่าวัสดุ ,ราคาแรงงาน เป็นต้น
4.สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอาคาร
5.ตรวจสอบการจัดทำ TOR และเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง
จำนวน(อัตรา): 3
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter