Contractor, System Analyst

สถานที่ปฏิบัติงาน: ชั้น 17 อาคาร SJ
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติอื่นๆ
1. มีประการณ์ด้าน Onsite Support ระบบโทรศัพท์และ network เบื้องต้น
2. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Hardware Solfware Network
3. มีใจรักงานบริการ
4. มีสมาธิ สามารถจับประเด็น วิเคราห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5. มีวาทะศิลป์และความอดทนสูง 6. ตรงต่อเวลา สามารถปฏิบัติงานภายในแรงกดดันได้
ประสบการณ์: -
รายได้: 22,500 บาท + OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก
ลักษณะงาน: 1. ช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบงานต่างๆ เมื่อเกิด Incident หรือตรวจพบปัญหาให้บรรลุตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) หรือ สูงกว่า
2. ติดต่อ ประสานงาน และกำกับดูแล Vendor ในการแก้ไขปัญหาให้บรรลุตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) หรือ สูงกว่า (กรณี Vendor เป็นผู้ดูแลและแก้ไขระบบ)
3. ช่วยอบรมการใช้ระบบงานต่างๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ
4. ช่วยวิเคราะห์ และปรับปรุงระบบงาน Enhancement ขนาดเล็ก ตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด
5. เข้าร่วม Project ในฐานะ ผู้ดูแลระบบ Call Center และดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก Manager ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด
6. ช่วยแก้ไข ปรับปรุง เอกสารที่ใช้ในการดูแลระบบงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น เอกสารการออกแบบระบบ, คู่มือการใช้งาน, Authorization Matrix ฯลฯ
7. ช่วยนำเสนอ Improvement ในเชิง Proactive เพื่อสนับสนุน กระบวนการงาน Service Desk Management ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Call Center ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Manager
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter