Contractor, Retail

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร SJ ชั้น 17
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22 ถึง 30
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ สามารถทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและประสานงานกับทีม Call Center, ทีมProgrammer และผู้ใช้งานระบบอื่น สามารถวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและแก้ไขปัญหา สามารถทำงานลักษณะ Standby เพื่อแก้ปัญหา สามารถทำงานล่วงเวลา มีความรับผิดชอบสูง ขยัน, อดทน รักงานบริการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ Database SQL มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเขียน SQL Script มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการติดตั้ง Software และ Software Patch มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการใช้งาน Software Remote Control มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้ Microsoft Excel, Word, Power Point มีความรู้ ความเช้าใจ การใช้ E-Mail และ โปรแกรมอื่น ที่ใช้ในการสื่อสาร ** มีความรู้พื้นฐานด้านระบบงานขาย ส่วนลด โปรโมชั่น ลูกค้าเงินเชื่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์: มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ IT Support ด้าน Application อย่างน้อย 2ปี
รายได้: 15,000 - 25,000 บาท OT , ค่า Standby
ลักษณะงาน: 1.สนับสนุนงานแก้ไขปัญหา Second Level support ทางด้าน Application ระบบ Point Of Sale (POS) และ ระบบที่เกี่ยวข้อง
2.จัดการแก้ไขปัญหาให้บรรลุตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่างๆและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
3.แก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เพื่อนำเข้าระบบ
4.ค้นหาข้อมูลที่มีความผิดปกติตามที่มีการร้องขอ
5.ทำรายงานสรุปปัญหา และการแก้ไขปัญหา
6.ประสานงานกับทีม Call Center, ผู้ใช้งานระบบ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวน(อัตรา): 10
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter