Contractor, PTT Digital Solutions Company Limited

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ถึง 28
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์ ,อิเล็กทรอนิกส์ฯ,วัดคุมฯ
คุณสมบัติอื่นๆ มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านการพัฒนาโปรแกรม,ระบบ,Controller,Instrument หรือที่เกี่ยวข้อง, ขับรถยนต์ได้, ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีเพศชาย)
ประสบการณ์: ประสบการณ์ 1 ถึง 3 ปี
รายได้: 15,000 - 25,000 บาท OT , ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
ลักษณะงาน: Programming,Coding & Hardware
- วิเคราะห์/ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม Application (Windows Base) เพื่อติดต่อกับผู้ใช้งาน,ระบบฐานข้อมูลหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ
-เชื่อมต่อ (Interface) อุปกรณ์ภายนอก หรือระบบย่อยต่างๆด้วยโปรแกรมภาษาต่างๆโดยไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบข้อมุล(Protocol)
-เขียน Ladder Logic ของอุปกรณ์ PLC (Programmable Logic Control) โดยไม่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของ PLC Graphic & Design
-สร้างหน้าจอในระบบงานต่างๆ ที่ใช้งานบนการโปรแกรมเพื่อให้มีความทันสมัย และใช้งานง่ายแก่ผู้ใช้งานในระบบต่างๆ
-เพื่อความสวยงานและเสมือนจริงของโปแกรมทำภาพกราฟฟิคที่เป็น 3D มาช่วยในการออกแบบหน้าจอโปรแกรม
จำนวน(อัตรา): 7
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter