Contractor, Data Center Operation & E2E Monitoring

สถานที่ปฏิบัติงาน: Enco A ชั้น 5
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ / หญิง
อายุ 22 ถึง 28
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว
- มีทักษะด้าน Microsoft Office / Software พื้นฐานในสำนักงาน
- สามารถทำงานนอกช่วงเวลา 8:00-17:00 น. ได้ (เข้ากะกลางคืน)
- มี Service Mind และทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในงานด้าน Monitoring 1-2 ปี ในประเภทธุรกิจด้านไอทีมาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ประสบการณ์: 1 ถึง 2 ปี
รายได้: 15,000 - 18,998 บาท OT
ลักษณะงาน: - เฝ้าระวังระบบคอมพิวเตอร์ (IT System) และเครือข่าย (Network) ให้เป็นไปตามปกติ
- ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้เรียบร้อย
- จัดทำรายงานสรุปปัญหาและการปฏิบัติส่งให้กับผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter