Contractor, Client Solutions

สถานที่ปฏิบัติงาน: Enco A ชั้น 5
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ถึง 35
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
สาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 3 ถึง 5 ปี
รายได้: 15,000 - 28,000 บาท OT
ลักษณะงาน: - จัดเตรียมข้อมูล Demand Portfolio ของลูกค้าในการรายงาน Portfolio Status
- จัดเตรียม, รวบรวมข้อมูล และติดตามสถานะ Project Progress ทุกเดือน
- จัดเตรียม, รวบรวมข้อมูล และติดตามสถานะ Issue Log ของงานโครงการในแต่ล่ะเดือน
- จัดเตรียม, รวบรวมข้อมูล และติดตามสถานะ Potential Sale Status ในแต่ล่ะเดือน
- รายงานสถานะ Potential Status และ Project Status รายเดือน
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter