Contractor ,It Call Center

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร SC ASSET ชั้น 28
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1. เพศ ชาย ,หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี หรือ ปวส. สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เช่น Hardware ,Software ,Network ,Printer เป็นต้น
4. รักงานบริการ มีวาทศิลป์ ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. สามารถสื่อความได้ชัดเจนและตรงประเด็น
6. หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์: 0 - 1 ปี
รายได้: 15,000 - 19,000 บาท ค่ากะ 3000
ลักษณะงาน: 1. ให้คำแนะนำการใช้งาน คอมพิวเตอร์ ,เครื่องปรื้นท์เตอร์ ,Hardware ,Software ,Network เป็นต้น
2. ประสานงานกับทีมสนับสนุนเพื่อทำการช่วยเหลือผู้ใช้งาน
จำนวน(อัตรา): 30
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter