Administrative Assistant

สถานที่ปฏิบัติงาน: Customer Solution Center
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ / หญิง
อายุ 22 ถึง 25 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ประสบการณ์: 1 ถึง 3 ปี
รายได้: 15,000 บาท ประสบการณ์ 3 ปี+ OT
ลักษณะงาน: - จัดทำเอกสารต่างๆ เช่นบันทึก ร่างจดหมายโต้ตอบ ตลอดจนจัดพิมพ์เพื่อแบ่งเบาภาระและช่วยให้งานผู้บริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รับเรื่อง บันทึก รายงานการติดต่อและนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหารเพื่อกำหนดการทำงานในแต่ ละวันและสามารถเตรียมวางแผนได้ล่วงหน้า
- จัดเตรียมและประสานงานการประชุม เพื่อให้งานประชุมสำเร็จลุล่วง
- ควบคุมเอกสารเข้า-ออกภายในฝ่าย โดยการลงทะเบียนรับ
-ส่งเอกสาร เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย
- จัดเก็บเอกสารและจัดระบบงานเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและติดตามได้อย่างรวดเร็ว
- ค้นคว้าข้อมูล และจัดเตรียม presentation ส่วนงานต้อนรับลูกค้าและขายสินค้า
- ต้อนรับลูกค้า และให้รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ ศูนย์ Customer Solution Center
- ดูแล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของศูนย์ Customer Solution Center
- สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่โครงการต่างๆของลูกค้าที่เข้ามาปรึกษากับ ศูนย์ Customer Solution Center เพื่อช่วยให้งานราบรื่น
- ดูแลรักษา อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือใน ศูนย์ Customer Solution Center ได้
- จัดทำเอกสารต่างๆ เช่นบันทึก ร่างจดหมายโต้ตอบ ตลอดจนจัดพิมพ์เพื่อแบ่งเบาภาระและช่วยให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รับเรื่อง บันทึก รายงานการติดต่อและนัดหมายต่างๆ เพื่อให้กำหนดการทำงานของ ศูนย์ Customer Solution Center ในแต่ละวันชัดเจนและสามารถเตรียมวางแผนได้ล่วงหน้า
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter