พนักงานสนับสนุนงาน HR

สถานที่ปฏิบัติงาน: TEX-กทม
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ถึง 27 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ
สามารถขับรถได้
ประสบการณ์: 1 ถึง 3 ปี
รายได้: 15,000 บาท ประสบการณ์
ลักษณะงาน: - จัดการเอกสาร/งานระบบ/เอกสารตรวจรับงาน ที่เกี่ยวข้องกับ HR เช่น งานสรรหา,งานระบบSAP(HR-Portal)
- แบบสำรวจความผูกพันองค์กร, การทำประกาศแต่งตั้ง/ประกาศบริษัท, ร่างเอกสารจดหมายหรือสัญญา,ระบบISOและระบบ Audit
- งานจัดการข้อมูลเพื่อส่งราชการ เช่น ภาษี, ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, Personal cost budget และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- สนับสนุนงานสื่อสารด้าน HR เช่น ออกAds สื่อสาร, การ Road Show ประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมบริษัทและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ
- ประสานงานเพื่อจองห้องประชุม หรือจองรถ ให้หน่วยงาน สนับสนุนงานด้านรวบรวมข้อมูลงานด้าน HR เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter