Accounting Assistant

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1. เพศหญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. อายุ 23 ปีขึ้นไป
4. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 16,000 บาท ค่าประสบการณ์
ลักษณะงาน: 1.ตรวจสอบเอกสารและบันทึกรายการบัญชี
2.จัดทำบัญชีตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.ตรวจสอบใบกำกับภาษี
4.ออกเช็ค
5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter