เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้และสื่อความ

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร 2 ชั้น 8 (ปตท.สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ถึง 25
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา วนศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 1 ถึง 3 ปี
รายได้: 15,000 บาท + ประสบการณ์ 3 ปี
ลักษณะงาน: 1. ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อม
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัย
3. ร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศึกษาวิจัยในเรื่ององค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. จัดทำรายงานความก้าวหน้า
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter