สนับสนุนปฏิบัติการ NGR Energy Solution Provider

สถานที่ปฏิบัติงาน: ทั่วประเทศ ตามพื้นที่ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล, วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า, วิศวกรพลังงาน, วิศวกรรมศาสตร์ โยธา, วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ
- มีความรู้ด้านพลังงาน
- มีความรู้ด้าน Lean Management
- มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ
- สามารถคำนวณและออกแบบระบบโซล่าเซลล์
- สามารถใช้โปรแกรม คำนวณและออกแบบระบบโซล่าเซลล์
- มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ CO-generation
- มีความรู้ด้าน การทำ Feasibility Study
- มีเชี่ยวชาญ Microsoft Excel
- สามารถใช้โปรแกรม Power BI
- สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD
- สามารถทำงานที่ Onsite โรงงานลูกค้าได้
- มีความรู้ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ประสบการณ์: 0-1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: ให้บริการ One Stop Service ได้แก่ Energy Facility, CM/PM, Energy Efficiency, Training และ Permission ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เอง
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter