สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ Customer data base & marketing

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ และ ระยอง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์: 0-1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ และแยกประเภท รวมถึงสถานะของกลุ่มเป้าหมาย
2. สนับสนุนงานข้อมูลพื่อจีดทำแผน Marketing ในงาน commercial
3. ประสานงานเรื่องที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน Customer data base & marketing ให้บรรลุตามเป้าหมาย
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter