พ.บริหารงานซ่อมบำรุง (PM) (ชุดอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟ)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สนญ.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20-35 ปี
วุฒิ ปวส - ป.ตรี ช่างต่าง ๆ
รายได้: 12,500 - 15,000 บาท OT เบิกจ่ายตามจริง
ลักษณะงาน: 1. ติดตามและประสานงานกับบริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 2. ติดต่อประสานงานกับร้านสาขาทั่วประเทศ 3. สรุปแผนการเข้าซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เพื่อรายงานต่อหัวหน้า 4. รวบรวมฐานข้อมูลการซ่อมบำรุงและการซ่อมเชิงป้องกัน 5. แก้ไขปัญหาเบื่องต้นให้กับร้าน เพื่อให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 6. ติดตามผลการซ่อมบำรุงของร้านสาขาที่มีการซ่อมบำรุง 7. ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและค่าทันตกรรม
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือ ประสบภัย เนื่องจาก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter