พนักงานส่งเสริมการขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 3
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ หญิง
อายุ 20-28 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา
เกรด 2.50
คุณสมบัติอื่น
1 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
2 ไม่เคยต้องคดีใดๆ หรือมีประวัติว่าประพฤติทุจริต
3 มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4 สามารถประสานงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5 สามารถใช้งานระบบ Microsoft Office จำพวก Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint ได้
ประสบการณ์: 1 ปี
รายได้: 18,000 บาท
ลักษณะงาน: งานบริหารงานโครงการ
1 จัดเตรียมสถานที่สำหรับห้องประชุมต่างๆของโครงการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (ถ้ามี) เช่น เครื่องดื่ม อาหาร
2 จัดทำ/ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโครงการ
3 ประสานงานและจัดส่งเอกสาร/ข้อมูลต่างๆของโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำบันทึกและติดตามข้อมูล
4 จัดทำรายงานการประชุม (ถ้ามี)
5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter