พนักงานส่งเสริมการขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน: PTTOR อาคาร 2 ชั้น 3
ที่ตั้ง:
คุณสมบัติ: เพศ หญิง
อายุ 20-28
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
เกรด 2.50
คุณสมบัติอื่นๆ
1 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
2 ไม่เคยต้องคดีใดๆ หรือมีประวัติว่าประพฤติทุจริต
3 มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4 สามารถประสานงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5 สามารถใช้งานระบบ Microsoft Office จำพวก Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint ได้
6 มีความรู้ในการทำ animation และสื่อประชาสัมพันธ์ (optional)
ประสบการณ์: 1 ปี
รายได้: 18,000 บาท
ลักษณะงาน: งานบริหารการเปลี่ยนแปลง
- จัดทำ/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
- จัดเตรียมเอกสาร/ติดต่อประสานงานการฝึกอบรมต่างๆของโครงการ
- ติดต่อ/ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter