พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ , ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จ.ชลบุรี
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี, เศรษฐศาสตร์, สถิติ, คณิต, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพ์, บริหารธุรกิจ

ประสบการณ์: 0-1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกและไทย รวมถึงพลังงานและปิโตรเคมีโลก
2. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์อุตสาหกรรม และโอกาสการลงทุนใน Sector ใหม่ๆ หรือประเทศที่มีโอกาสเหมาะสมกับ กลุ่ม ปตท.ช่วยจัดเตรียมประชุม จดบันทึกการประชุม ประสานงาน(ภาษาอังกฤษ) ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.กับประเทศ partner เช่น มาเลเซีย เวียดนาม
3. รวบรวม operation data ย้อนหลัง เพื่อพนักงาน บท. ใช้ในการวิเคราะห์เส้นทางการส่งก๊าซ และทิศทางการไหลของก๊าซจากท่อประธานไปยังลูกค้าผู้ใช้ก๊าซ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมและ NGV (ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี)
4. รวบรวม Engineering Data, Operating Data ย้อนหลัง และจัดทำฐานข้อมูล เพื่อพนักงาน บท. ใช้ประเมินความสามารถในการส่งก๊าซแต่ละเส้นท่อ ทั้งท่อประธาน ท่อโรงไฟฟ้าและท่อย่อย (ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี)
จำนวน(อัตรา): 60
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter