พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล (ปตท. กรุงเทพ)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. กรุงเทพฯ
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขา Data Science, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์, สารสนเทศข้อมูล (IT), วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์: 0-1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. พัฒนา Platform ทางธุรกิจ ในลักษณะ Ecosystem รองรับการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯ
2. พัฒนาแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ (Forecasting Model) การใช้พลังงานในอนาคต จากฐานข้อมูลที่ GSM Shipper Control Room
3. พัฒนาการวิเคราะห์ฐานข้อมูล (Data Analytic) จากการรับ-จ่ายก๊าซฯ เพื่อใช้ในการวางแผน และ Optimization สำหรับวางแผนบริหารต้นทุน, Inventory และบริหารจัดการด้านองค์ประกอบก๊าซฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ GBU
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter