พนักงานวิเคราะห์การตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน: PTTOR อาคาร Enco B ชั้น 18
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
เกรด 2.50
คุณสมบัติ
1.ต้องเดินทางทั้งใน ประเทศ และเดินทาง ต่างประเทศได้ (ประเทศจีน เป็นหลัก)
2.ต้องใช้ภาษาจีน ได้คล่อง อ่านออก เขียนได้ สื่อสาร และแปลเอกสารได้ (ต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ภาษา)
3.ประสานงานได้
4. ผู้สัมภาษณ์ พร้อมเริ่มงานได้ทันที ตามกำหนด
ประสบการณ์: 1-3 ปี
รายได้: 20,000 บาท + ประสบการณ์ ค่าวิชาชีพ 4,000 บาท , ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท
ลักษณะงาน: - สำรวจตลาดต่างประเทศ Amazon
- ศึกษาหาข้อมูลสภาพการตลาด การแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศ
- เดินทางไปสำรวจ/เก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย(ต่างประเทศ)
- ประสานงานให้ความช่วยเหลือ Franchidee ในเรื่องการบริหารร้าน Cafe Amazon
- ประสานงาน ระหว่าง Franchidee และหน่วยงานภายในเพื่อดำเนินการ Set Up ร้าน และ อบรม (OJT) เพื่อเปิดร้าน
- รวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานในแต่ละประเทศ เพื่อนำมาสรุปรายงานผลการดำเนินงานใน ภาพรวมเพื่อการเปิดร้าน
- ประสานงานจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการส่งออก/นำเข้าสินค้า Cafe Amazon แต่ละประเทศที่เปิดร้าน Cafe Amazon
- Up Date ฐานข้อมูล Franchidee ร้าน Cafe Amazon - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter