พนักงานวิชาการพลังงานชุมชน

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร ปตท. 1 ชั้น 5
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เกรด 2.5 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความรู้ด้านพลังงานเป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ประสบการณ์: 1 ถึง 3 ปี
รายได้: 23,000 - 26,625 บาท
ลักษณะงาน: 1.ดำเนินการเก็บข้อมูลความรู้ทางด้านพลังงานชุมชนและผลงานการดำเนินงานของทีม
2.จัดทำระบบฐานการเก็บความรู้ด้านพลังงานชุมชน
3.วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนและพลังงาน ต่อยอดขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมนัยยะทางเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4.จัดทำข้อมูลและพัฒนารูปแบบการนำเสนอ เพื่อจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ
5.ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อทดลองวิจัยพัฒนาความรู้ด้านพลังงานชุมชน
6.ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องพลังงานที่ถูกต้อง
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter