พนักงานบุคคลประจำพื้นที่

สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกา คลอง 5
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.เพศชาย / หญิง
2.อายุ22 ปีขึ้นไป
3.ปวส.ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.มีความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
5.รักในงานบริการ
6.มีความละเอียดรอบคอบ
7.สามารถใช้ Ms.Office ได้
8.สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
ประสบการณ์: ด้านการบริหารงานบริการลูกค้าหรืองานบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี
รายได้: 15,000 - 18,000 บาท ค่าล่วงเวลา
ลักษณะงาน: 1. แสวงหางานบริการใหม่ ให้คำเสนอแนะงานบริการลูกค้าร่วมกับผู้จัดการฝ่าย
2. จัดทำร่างขอบเขตงานบริการ จัดเตรียมเอกสารเสนอราคาเพื่อให้ผู้จัดการฝ่าย
3. ดำเนินการเสนอราคาและติดตามใบสั่งซื้อ/สัญญาจากลูกค้าให้ถูกต้องรวดเร็วตามขอบเขตงาน
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรรหาในพื้นที่เพื่อความรวดเร็ว
5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพนักงาน เพื่อดำเนินการด้านบริหารบุคคล ได้แก่ บัตรพนักงาน การบันทึกลงเวลาทำงาน ทะเบียนประวัติ ประกันสังคม ระเบียบวินัย สวัสดิการ การอบรม การประเมินผล ฯลฯ
6. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพนักงาน เพื่อดำเนินการจัดเตรียมเครื่องแบบพนักงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย(ถ้ามี)การตรวจสุขภาพ การตรวจประวัติ การอบรมตามเงื่อนไขสัญญาก่อนเข้าทำงาน ฯลฯ
7. สื่อความชี้แจงให้พนักงานทราบนโยบายบริษัท ระเบียบข้อบังคับพนักงาน สวัสดิการ กระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการฯ
8. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพนักงาน เพื่อดำเนินการตามกระบวนทางด้านวินัย และรวบรวมข้อมูลข่าวสารและหรือปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์
9. ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนพนักงาน ทะเบียนประวัติพนักงาน การบันทึกเวลาทำงาน การทำงานล่วงเวลา การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ เพื่อส่งข้อมูลในการจัดทำเงินเดือน
10. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการเบิกสวัสดิการ และเอกสารด้านบุคคลเพื่อส่งให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
11. ควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในวงเงินสัญญา
12. จัดทำข้อมูลเพื่อนทำใบแจ้งหนี้ ดำเนินการแจ้งหนี้และติดตามการจ่ายเงินของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามงวดงาน
13. ดำเนินการงานบริการให้มีคุณภาพตามสัญญาจ้าง ประชุมกับลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางป้องกันแก้ไข
14. จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการจ้างบริการและข้อมูลเอกสารเก็บเงิน ให้ข้อมูลทันสมัย ถูกต้องครบถ้วนตลอดเวลา
15. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
16. กํากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการหรือหน่วยงานความปลอดภัย
17. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter