พนักงานทรัพยากรบุคคล (สรรหาและคัดเลือก)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานBSA ตั้งอยู่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มาบตาพุด, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
คุณสมบัติ: - เพศชาย-หญิง อายุ 25-30ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์, รัฐศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานบุคคลด้าน สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1ปีขึ้นไป (ด้าน
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางปฎิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
- มีประสบการณ์งาน Outsource จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับดี
- มีความรู้ด้านการสรรหาบุคลกร ทำสัญญาว่าจ้าง
- มีทักษะด้านการสื่อสาร บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์
ประสบการณ์: 1-2ปี
รายได้: 15,000 - 18,000 บาท
ลักษณะงาน: 1.จัดเตรียม ดูแลความพร้อมของสถานที่รับสมัครงาน แนะนำผู้สมัครงาน ตรวจสอบเอกสารการสมัครงาน และทดสอบผู้สมัครงาน
2.ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารประวัติผู้สมัครงาน
6.จัดทำแผนการสรรหา ปรับปรุง ทบทวน กระบวนการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่และตลาดแรงงาน
7.ดำเนินการสรรหาพนักงานนอกพื้นที่ และต่างจังหวัดที่รับผิดชอบ
8.ติดต่อสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ เพื่อขอคัดรายชื่อ และติดต่อการขออนุญาตเข้าร่วมบูธนัดพบแรงงาน
9.สรุปรายงานสรรหา ประจำวัน/เดือน และดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
10.ดำเนินการตามแผนงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSSHE)
11.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter