พนักงานทรัพยากรบุคคล(แรงงานสัมพันธ์)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.คลังพระโขนง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: คลองเตย, อำเภอ/เขต: คลองเตย, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
รายได้: 15,000 บาท ประสบการณ์ 5%ไม่เกิน 3 ปี
ลักษณะงาน: 1 สื่อความให้เข้าใจระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2 จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ เช่น จัดกิจกรรมประชุมผู้บริหารพบพนักงาน ฯลฯ
3 จัดการด้านกระบวนการร้องทุกข์และกระบวนการด้านวินัยต่างๆให้ดำเนินไปตามนโยบายของทางบริษัท
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter