พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ส่วนกลาง)

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.เพศชาย/หญิง
2.ปริญญาตรี สาขาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง
3.GPA 2.8 ขึ้นไป
4.สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์งาน ISO 9001:2015 (Internal Audit ได้)
รายได้: 18,000 - 22,000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 300 บาท
ลักษณะงาน: 1. กำกับการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามันและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
3. กำกับดูแลการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไปจนติดตามผลว่าหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องจามที่ตรวจพบ
4. รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ รายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ
5. รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากพนักงานและลูกค้า แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข
6. เป็นศูนย์กลางการแจกจ่าย ควบคุม ประกาศใช้ ยกเลิก เอกสารต่างๆในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
7. ดำเนินการประสานงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในระบบ SSHE และกรอกข้อมูลลงใน Website SSHE Database ของ ปตท.
8. ดำเนินการตรวจ 5 ส และจัดทำรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ
9. ติดตามและประสานงานการอบรมความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter