พนักงานขับรถผู้บริหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Enco A ชั้น 6
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ถึง ปริญญาตรี
คุณสมบัติ
1. งานให้บริการด้านการเดินทาง ขับรถยนต์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
2. งานดูแลรักษารถยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานเป็นไปตามคู่มือ ประจำรถ อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. งานติดต่อประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน พร้อมทั้งนำส่งเอกสารให้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีเร่งด่วน
4. งานสนับสนุนและให้บริการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถอื่นๆ
- ขับรถประเภทส่วนบุคคล
รายได้: 11,050 บาท + OT 125%
ลักษณะงาน: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ถึง ปริญญาตรี
คุณสมบัติ
1. งานให้บริการด้านการเดินทาง ขับรถยนต์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
2. งานดูแลรักษารถยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานเป็นไปตามคู่มือ ประจำรถ อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. งานติดต่อประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน พร้อมทั้งนำส่งเอกสารให้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีเร่งด่วน
4. งานสนับสนุนและให้บริการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถอื่นๆ
- ขับรถประเภทส่วนบุคคล
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter