พนักงานการตลาด (ธุรกิจบริการ)

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.เพศชาย / หญิง
2.อายุ 22 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.มีความรู้ความสามารถในการคำนวณต้นทุน เพื่อเสนอราคา
5.มีความรู้ด้านการจัดกิจกรรม (Event )และงานสัมมนา
6.สามารถใช้ Ms.Office ได้
ประสบการณ์: ด้านการจัดกิจกรรม (Event) และงานสัมมนา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
รายได้: 15,000 - 17,998 บาท ค่าล่วงเวลา
ลักษณะงาน: 1. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และลูกค้าใหม่ด้านงานสัมมนา งานกิจกรรมในโอกาสต่างๆ (event) หรืองานบริการอื่นๆ
2. จัดทำร่างขอบเขตงานบริการ (TOR) และจัดทำร่าง presentation คำนวณรายละเอียดต้นทุน และใบเสนอราคาของกิจกรรมเพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายพิจารณา
3. ดำเนินการนำเสนอราคา การแข่งขันประมูลงาน
4. ประสานงาน supplier, vendor, บุคลากร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมสำหรับจัดทำ และดำเนินการโครงการตามความต้องการของลูกค้า
5. ดำเนินงานการบริการให้มีคุณภาพตามสัญญาจ้าง ประชุมกับลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหา/ความต้องการของลูกค้า และแก้ไขงานบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
6. วางแผน ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสัญญากับลูกค้า
7. ควบคุม และบริหารค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดผลกำไรกับบริษัท
8. จัดทำข้อมูล เพื่อทำใบแจ้งหนี้ และติดตามการจ่ายเงินของลูกค้าให้ครบถ้วนตามงวดงาน
9. จัดทำรายงานสรุป และประเมินผลการจัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหาร
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter