ผู้ช่วยนิติกร

สถานที่ปฏิบัติงาน: ENCO B ชั้น 18
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ถึง 25 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา นิติศาสตร์
เกรด 2.80
คุณสมบัติอื่นๆ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
ความสามารถ Microsoft office Word Excel Powerpoint
รายได้: 16,000 บาท
ลักษณะงาน: (1) จัดทำนิติกรรมสัญญา / ข้อตกลง / ตามที่กำหนดในระเบียบและข้อกำหนดบริษัท น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ทั้งไทยภาษาอังกฤษ
(2) การให้ความเห็นทางกฏหมาย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา การบริหารสัญญา การพิจารณาเอกสารทางกฏหมายเชิงธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ของ pttor
(3) จัดทำหนังสือมอบอำนาจ
(4) การให้ความเห็นทางกฏหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและข้อกำหนด ของบริษัทน้ำมัน และการค้าปลีกจำกัด (มหาชน)
(5) สืบค้น / ค้นคว้าทางข้อมูลทางด้านกฏหมาย และจัดเตรียมเอกสารทางกฏหมาย ต่างๆ ทั้งกฏหมายปัจจุบัน และกฏหมายที่มีการประกาศใช้
(6) การพิจารณาประเด็นข้อต่อสู้ทางกฏหมาย / คำพิพากษา ยกร่างคำคู่ความทางศาลตลอดจนพิจารณาดำเนินการในชั้นศาล ยุติธรรม และศาลชำนาญพิเศษ เป็นไปตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด
(7) สืบค้น/ค้นคว้าข้อมูลทางกฏหมายเพื่อเตรียมเอกสารต่างๆ (8) ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter