ผู้ช่วยนักวิจัย

สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันนวัตกรรม (ปตท.วังน้อย)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: สนับทึบ, อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา วิทยาศาสตร์ เคมี /วิศกรรมเคมี
เกรด 2.50
คุณสมบัติอื่นๆ มีประสบการณ์การทำงานจะพิจาราณาเป็นพิเศษ
ความสามารถอื่นๆ ภาษาอังกฤษ
รายได้: 20,000 บาท +ค่าประสบการณ์
ลักษณะงาน: 1. งานวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง
2. งานดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
3. งานระบบคุณภาพ ISO /IEC 17025
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter