บริหารร้านค้าและตรวจสอบภายใน

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงานต่างจังหวัด /อาคาร 2 ชั้น 7
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22 ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เกรด 2.50
คุณสมบัติ
1.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
2.มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
3.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4.ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ความสามารถอื่นๆ
- ขับรถประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล
- Computer พื้นฐาน
รายได้: 15,000 - 16,500 บาท ตามตกลง
ลักษณะงาน: 1 เข้าตรวจสอบคุณภาพร้านกาฟาคาเฟ่อเมซอนเป็นประจำทุกเดือนตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่ PTTOR กำหนด
2 เก็บรวบรวมผลคะแนนจากการตรวจสอบคุณภาพร้านกาแฟ ปัญหาอุปสรรค สิ่งผิดมาตรฐานตลอดจน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานการดำเนินงานของร้าน บันทึกลงระบบฐานข้อมูล
3 ติดตาม ตรวจสอบการบริหารร้านกาแฟฯ ของร้านสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบข้อบังคับของ PTTOR และหน่วยงานราชการ กำหนดโดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
4 ให้คำแนะนำและฝึกอบรมหน้างาน ( On the Job Training ) แก่ร้านค้าเพื่อพัฒนามาตรฐานร้านค้า คาเฟ่อเมซอน
5 ศึกษาหาแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการร้านให้มี มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter