นิติกร (พนักงานจัดทำข้อมูล)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ (จตุจักร)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี นิติศาสตร์
ประสบการณ์: 0 - 1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: รวบรวมกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำพิพากษา, ข้อหารือ, ความเห็น และจัดทำสรุป
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter