นิติกร

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 6
ที่ตั้ง:
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา นิติศาสตร์
เกรด 2.50
ความสามารถอื่นๆ
- สามารถขับรถประเภทรถยนต์ได้
- สามารถใช้งาน Computer MS OFFICE ได้
ประสบการณ์: 1 ปี
รายได้: 16,000 บาท
ลักษณะงาน: 1.สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ก่อสร้าง
2.สำรวจพื้นที่ เพื่อรองรับการก่อสร้าง
3.ติดตามแก้ไข การคืนสภาพพื้นที่ภายหลังการการก่อสร้างแล้วเสร็จ
4.ประสานงานด้านข้อมูลการก่อสร้างกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter