ธุรการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: PTT Group
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มาบตาพุด, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
คุณสมบัติ: - เพศ ชาย-หญิง
- อายุ 20-35ปี
- ระดับการศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
- สาขา บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นที่ฐานได้ดี (Microsoft Office)
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
ประสบการณ์: 0-1 ปีขึ้นไป
รายได้: 12,700 - 15,000 บาท ค่าประสบการณ์
ลักษณะงาน: - ค้นหาเอกสาร ,พิมพ์เอกสาร ,รับ-ส่ง เดินเอกสาร
- ลงรับเอกสาร บันทึก จัดเก็บเอกสารเข้าระบบงานสารบรรณ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ประชาสัมพันธ์ข่างสาร ข้อมูลให้พนักงานในหน่วยงานทราบ
- จัดทำระบบเอกสารภายในส่วนให้สอดคล้องกับ 5 ส.
- ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงานที่สังกัด
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและค่าทันตกรรม
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือ ประสบภัย เนื่องจาก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter