ช่างปฏิบัติการประจำสถานีหลัก (ปฏิบัติงาน สถานีบริการหลักบ้านบึง จ.ชลบุรี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานีบริการหลักบ้านบึง จ.ชลบุรี
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: คลองกิ่ว, อำเภอ/เขต: บ้านบึง, จังหวัด: ชลบุรี
คุณสมบัติ: - เพศชาย
- อายุ 22-28 ปี
- ระดับการศึกษา วุฒิ ปวส. (ปวช.พิจารณาเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานเท่านั้น)
- สาขา ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (เฉพาะวุฒิ ปวส. สาขาช่าง)
- สามารถทำงานเป็นกะได้
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
รายได้: 12,700 บาท ค่ากะ 1,800 บาท/เดือน , ค่าเสี่ยงภัย 1,000 บาท/เดือน
ลักษณะงาน: ช่างปฏิบัติการประจำสถานีหลัก (โหลดก๊าซ)
จำนวน(อัตรา): 3
สวัสดิการ:
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและค่าทันตกรรม
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือ ประสบภัย เนื่องจาก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter