กิจกรรม

Responsibility, Integrity & Ethics, Trust

BSA ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 รอบ Surveillance visit 4th

August 22, 2019

การสรรหาบุคลากรให้กับธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก
RECRUIT of SERVICE PERSONNEL AND RETAIL BUSINESS

การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพในครั้งนี้ เป็นการยืนยันว่า BSA มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการที่มีคุณภาพ

ผู้บริหารขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานจนสามารถทำให้ BSA ผ่านการตรวจประเมินในครั้งนี้

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter