กิจกรรม

Responsibility, Integrity & Ethics, Trust

BSA คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณการให้ความร่วมมือขององค์กร/หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมี งานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ในงาน “ส่งเสริมการมีงานทำประจำปีงบประมาณ 2562”

August 30, 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 BSA ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการให้ความร่วมมือของ องค์กร/หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่องในงาน“ส่งเสริมการมี งานทำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒”  จากกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น  5 กระทรวงแรงงาน  โดยมี นางเบญญาภรณ์ จารุจินดา กรรมการผู้จัดการและนายสุรัส พุฒยางกูร รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจค้าปลีก เข้ารับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter