CSR

Corporate Social Responsibility

โครงการ BSA ทำความดีตามรอยพ่อ

July 21, 2017

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2560 ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคลส่วนภูมิภาค
ร่วมกันทำกิจกรรม ทาสีและปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter