นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

January 10, 2020

คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งให้บริการด้านบุคลากรและให้บริการด้านบริหารงานในธุรกิจค้าปลีก เรามุ่งมั่นในการกำกับ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการให้บริการ การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) มุ่งสู่การเป็นบริษัทจ้างเหมาบริการครบวงจรด้วยการบริการที่เป็นเลิศ เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลและต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน QSHE และการจัดการองค์ความรู้ เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนัก ในการปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้าน QSHE บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย QSHE ไว้ดังนี้

1.ปฏิบัติตามกฎหมายด้าน QSHE ข้อกำหนดขององค์กร มาตรฐานสากล และพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
2.ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการแบบบูรณาการ และระบบงานดิจิตอล เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่า
3.ป้องกันความสูญเสียจากอุบัติการณ์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน ภาวะวิกฤติเพื่อให้ธุรกิจมีความต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคง ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
4.ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
5.จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6.สื่อสารการดำเนินงานและประสิทธิผลด้าน QSHE ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใส รวมถึงการรับฟังความต้องการและความคาดหวัง เพื่อนำไปใช้ทบทวนปรับปรุงการดำเนินงาน

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และรับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรับทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามในทุกๆ ขั้นตอนปฏิบัติงาน

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter