นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

January 15, 2019

คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจบริการของ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัดในงานให้บริการบุคลากร ให้บริการจ้างเหมางานบริการ และการบริหารงานในธุรกิจค้าปลีก เรามุ่งมั่นในการกำกับควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการให้บริการ การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) มุ่งสู่การเป็นบริษัทจ้างเหมาบริการครบวงจรด้วยการบริการที่เป็นเลิศ เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลและต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน QSHE และการจัดการองค์ความรู้ เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนัก ในการปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้าน QSHE บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย QSHE ไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้าน QSHE ข้อกำหนดขององค์กร มาตรฐานสากล และพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
2. ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการแบบบูรณาการ และระบบงานดิจิตอล เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่า
3. ป้องกันความสูญเสียจากอุบัติการณ์ต่อชีวิต ทรัพย์สิน กำหนดการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินภาวะวิกฤติเพื่อให้ธุรกิจมีความต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคง ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
4. สื่อสารการดำเนินงานและประสิทธิผลด้าน QSHE ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใส รวมถึงการรับฟังความต้องการและความคาดหวัง เพื่อนำไปใช้ทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงาน

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และรับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรับทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามในทุกๆ ขั้นตอนปฏิบัติงาน

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter