นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

February 15, 2021

คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งให้บริการด้านบุคลากร และบริการด้านบริหารงานในธุรกิจค้าปลีก เรามุ่งมั่นในการกำกับ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) ปรับปรุงการให้บริการ ให้มีการจัดการความเสี่ยงและต่อยอดโอกาส เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทจ้างเหมาบริการครบวงจรด้วยการบริการที่เป็นเลิศ เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเสริมสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลและต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน QSHE และการจัดการองค์ความรู้ เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนัก ในการปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงและลดผลกระทบเชิงลบด้าน QSHE ดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้าน QSHE ข้อกำหนดขององค์กร มาตรฐานสากล และพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
  2. ประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และระบบงานดิจิทัล เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่า
  3. บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความสูญเสียจากอุบัติการณ์ต่อชีวิต และทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพ      อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปกป้องพนักงานและองค์กรจาก ภัยจากโรคติดต่อ ภัยพิบัติ ภัยคุกคามด้านความมั่นคง และปัจจัยอื่น ๆ ให้เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน ภาวะวิกฤติเพื่อให้ธุรกิจมีความต่อเนื่อง
  4. ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
  5. จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  6. สื่อสารการดำเนินงานและประสิทธิผลด้าน QSHE ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใส วมถึงการรับฟังความต้องการและความคาดหวัง เพื่อนำไปใช้ทบทวนปรับปรุงการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และ  รับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามในทุก ๆ ขั้นตอนปฏิบัติงาน

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter