กิจกรรม

Responsibility, Integrity & Ethics, Trust

การลงนาม MOU ทวิภาคี ระหว่าง BSA และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

February 15, 2019

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 BSA ได้ร่วมลงนาม MOU ทวิภาคี ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ โดยในการลงนามครั้งนี้ โดยมี นางเบญญาภรณ์ จารุจินดา กรรมการผู้จัดการ นายสุรัส พุฒยางกูร รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจค้าปลีก นายวรวุฒิ สุขะเสวก ผู้อำนวยการ นางสาวจรรยาวรรธน์ ทัศนอินทร์ หัวหน้างาน อาชีวศึกษาทวิภาคี และคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ การร่วมลงนามในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ผลิต และพัฒนาบุคลากร ด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งให้ความสำคัญ ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนของสถานประกอบการ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter