บริษัทที่ได้รับการไว้วางใจด้านงานบริการ

(TO BE TRUSTED SERVICE SOLUTIONS COMPANY)

งานสนับสนุนงานในกลุ่ม ปตท.

หน้าที่ของ BSA (งานสำนักงาน)

เราคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับตำแหน่งงานให้แก่กลุ่มบริษัทของปตท. ในตำแหน่งงานประชาสัมพันธ์, เลขานุการ, บันทึกข้อมูล, บริหารงานทั่วไป, กิจการเพื่อสังคม, พนักงานพัสดุ และ พนักงานบุคคล

หน้าที่ของ BSA (งานปฏิบัติการ)

เราคัดเลือกบุคลากร/ช่างที่มีความสามารถ พร้อมทั้งอบรมให้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความชำนาญในตำแหน่งงานแล้วจึงจัดส่งบุคลากร/ช่างให้แก่กลุ่มบริษัทของปตท.ในตำแหน่งงานช่าง/ผู้ช่วยช่าง, วิศวกร, ปฏิบัติการ, พนักงานขับรถ, พนักงานวิจัย