บริษัทที่ได้รับการไว้วางใจด้านงานบริการ

(TO BE TRUSTED SERVICE SOLUTIONS COMPANY)

สถานีบริการ NGV

หน้าที่ของ BSA (สถานีบริการ NGV)

1. เราจัดส่งพนักงานปฏิบัติงานในสถานีบริการ NGV ปตท. และอบรมให้พนักงานเข้าใจถึงกฎระเบียบต่างๆ ของ ปตท. รวมถึงให้ความรู้และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
2. เรามุ่งให้ถึงความสำเร็จในงานบริหารสถานีบริการ NGV ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค