System Analyst

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: - เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
ประสบการณ์: 1 ขึ้นไป
รายได้: ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
ลักษณะงาน: - วิเคราะห์ ออกแบบระบบการทำงานของ Software ให้ตรงตาม Business ที่ลูกค้าต้องการ
- ออกแบบฐานข้อมูล และ Business Process ที่เหมาะสม
- ออกแบบ UI และ Business Integration ที่เหมาะสม
- ทดสอบระบบให้กับลูกค้า เช่น UAT
- ขึ้นระบบงานที่ทดสอบในการขึ้นระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้วกับลูกค้า
- วางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และควบคุมทีมงาน Programmer และ Tester
- จัดทำเอกสาร Requirement Spec และ Prototype ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า
- จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้ให้กับลูกค้า
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
1. สวัสดิการคุ้มครอง   สุขภาพพนักงาน
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือประสบภัย เนื่องจากวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter