Account Executive (AE)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานส่วนกลาง บริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: - เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกภาพดี มีทักษะการนำเสนอ ประสานงานดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
ประสบการณ์: 3 - 5 ขึ้นไป
รายได้: ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
ลักษณะงาน: 1.ออกพบลูกค้า นำเสนองาน ติดต่อประสานงาน และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
2.เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและทีมฝ่ายผลิตผลงาน เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดทั้งสองฝ่าย
3.ติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรที่กำลังเพื่อนำเสนอผลงานและสามารถโน้มน้าวให้อนุมัติงาน
4.นำโจทย์ของลูกค้ามาวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ควบคุมงบค่าใช้จ่าย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
1. สวัสดิการคุ้มครอง   สุขภาพพนักงาน
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือประสบภัย เนื่องจากวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter