เจ้าหน้าที่บัญชี (Costing & AP Feed)

สถานที่ปฏิบัติงาน: GC ระยอง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มาบตาพุด, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
คุณสมบัติ: เพศ หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
เกรด 2.70 ขึ้นไป
ประสบการณ์: มีประสบการณ์ Finance and Accounting
รายได้: 20,000 บาท
ลักษณะงาน: 1.Responsible for liquidity management of PTTGC and Subsidiaries using shared service. Monitor cash and working capital to ensure the company has sufficient funds for business operations.
2.Manage short-term funding and investment for company and its subsidiaries by negotiating with financial institutes to reduce interest cost and maximize investment yield.
3.Prepare and submit application and other required document to bank to complete transaction
4.Day to day operation to complete any other transaction with bank or financial institutes.
5.Update type of S/T investment to optimize return on investment with acceptable credit risks
6.Regularly monitor and update related criteria i.e credit rating for S/T investment.
7.Prepare monthly , quarterly report summarize company's liquidity and investment.
8.Explore and seek any other investment tools for yield enhancement.
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและค่าทันตกรรม
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือ ประสบภัย เนื่องจาก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (Costing & AP Feed)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter