พนักงานวิเคราะห์และบริหารงานบริการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: - เพศชาย, หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก ( Microsoft Word, Excel, PowerPoint )
- มีมนุษยสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานได้ดี
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
รายได้: ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
1. สวัสดิการคุ้มครอง   สุขภาพพนักงาน
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือประสบภัย เนื่องจากวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter