พนักงานวางแผนและประเมินผล

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานส่วนกลาง บริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: - เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 - 3 ปีขึ้นไป
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
ประสบการณ์: 1 - 3 ปีขึ้นไป
รายได้: ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
ลักษณะงาน: - วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัท
- จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจและภาพรวมของบริษัทเพื่อเป็นฐานข้อมูลธุรกิจบริษัท
- พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด และทำรายงานวิเคราะห์สรุปผล นำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ติดตามด้านความเสี่ยงขององค์กร จัดทำรายงานวิเคราะห์ สรุปผลนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- จัดทำงบประมาณตามมาตรฐานงบประมาณที่กำหมดไว้
- ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลต่างๆในการพัฒนาองค์กร เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
1. สวัสดิการคุ้มครอง   สุขภาพพนักงาน
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือประสบภัย เนื่องจากวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter