พนักงานบัญชี อาวุโส

สถานที่ปฏิบัติงาน: พนักงานบัญชี อาวุโส
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: - เพศหญิง อายุ 28 - 40 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดี ( Microsoft Word, Excel, PowerPoint )
ประสบการณ์: 3 ขึ้นไป
รายได้: ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
ลักษณะงาน: - ปิดงบของบริษัท
- ปิด ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
- ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51
- ยื่นงบการเงิน
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
1. สวัสดิการคุ้มครอง   สุขภาพพนักงาน
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือประสบภัย เนื่องจากวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter