พนักงานบัญชีการเงิน อาวุโส (ส่วนกลาง)

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.เพศชาย/หญิง
2.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office
4.สามารถวิเคราะห์งบบัญชีและการเงินได้
5.สามรถปิดงบบัญชีและการเงินได้
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน
รายได้: 25,000 - 30,000 บาท ค่าเดินทาง
ลักษณะงาน: 1.ตรวจสอบการบันทึกรายการรับเงิน เพื่อให้การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
2.ควบคุมการบันทึกรายการปรับปรุง/รายการประมาณการรายได้ค้างรับ และค่าใช้จ่ายและบันทึกรายการตัดจ่ายสำหรับรายการค่าใช้จ่ายและรายได้เพืาอให้การบันทึกรายการต่างๆมีความถูกต้อง
3.จัดทำข้อมูลและบันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี เช่น ข้อผิดพลาด หรือรายการประมาณการทางบัญชี
4.จัดทำภาษีม๔ลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อสรุปนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งต้องทำการกระทบยอดให้ตรงและถูกต้องกับบัญชีแยกประเภท
5.ปิดบัญชีทุกประเภท เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกำหนดเวลา
6.ตรวจสอบข้อมูลปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและวิเคราะห์รายการเพื่อให้งบรายการเพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการบริหาร
7.ประมวลผลและจัดทำรายงานทางการเงิน งบดุล งบกำไร (ขาดทุน) งบทดลอง งบกระแสเงินสด งบ Conso และรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้อง
8.จัดทำรายการ Allocate Cost จัดสรรค่าใช้จ่ายและประมวลผลพร้อมทั้งจัดทำงบการเงิน ตามรูปแบบ Cost Center เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร
9.ดูแล Master ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี เช่น Vendor, Customer, Cost Center, Profit Center, Asset และผังบัญชี
10.ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
11.จัดทำข้อมูลทางภาษี รายงานเพื่อคำนวณภาษีเงินเงินได้นิติบุคคลของบริษัท และนำส่ง ภงด 50/ ภงด 51 ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
12.จัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน/ปี เสนอผู้บริหาร
13.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter